فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

جزوه مبانی حسابداری

حسابداري شناسايي اندازه گيري ثبت وگزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت وتصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل